Tradycja mówi, że Pan Bóg dał ludowi dwa pierwsze przykazania, ale, że ten, ogarnięty przerażaniem przed Boskim majestatem i mocą tych słów, prosił, by odtąd Mojżesz był pośrednikiem (por. Ex 20, 19). W ten sposób Mojżesz otrzymał osobiście pozostałych osiem przykazań.

Podobnie, Bóg decydując się dać św. Józefowi swoje dwa najcenniejsze skarby: Syna i jego Matkę, powierzył mu całość Tajemnicy Wcielenia.

Pójdźmy do Józefa, depozytariusza tajemnic zbawienia.