Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 178

Nie można zrozumieć macierzyństwa Maryi i ojcostwa Józefa bez wcześniejszego kontemplowania Trójcy Świętej. Credo mówi nam, że „Jednorodzony Syn Boży zrodzony jest z Ojca przed wszystkimi wiekami”. Syn pochodzi tylko od Ojca. Jego pochodzenie ma tylko jedno źródło. Syn jest doskonałym obrazem Ojca. Natomiast „Duch Święty […] pochodzi od Ojca i Syna”. Duch Święty objawia to, co sprawia czystość daru, jakim się Ojciec i Syn nawzajem obdarzają. Duch Święty uosabia wzajemną miłość Ojca i Syna oraz ją poświadcza, gdyż jest jej żywym znakiem.

Taki jest nasz Bóg, „od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo (ród) na niebie i na ziemi” (por. Ef 3, 15). Ludzkie pokolenie uczestniczy w tych dwóch, duchowo odrębnych, źródłach płodności: ojciec uczestniczy w płodności z porządku wyobrażenia, a matka uczestniczy w płodności z porządku miłości.

Ojciec pragnie w rzeczywistości kształtować swoje dziecko na swój obraz. Cieszy się bardziej, że dziecko staje się owocem jego myśli, jak dzieło sztuki, niż raczej tym, że jest owocem jego ciała. Jeśli chodzi o matkę, postrzega ona swoje dzieci jako owoce miłości. Mniej pragnie je kształtować, a raczej otrzymywać je od ojca. W ten sposób ojcostwo jest dziełem tylko jednego rodzica, a macierzyństwo jest owocem miłości małżeńskiej.

Précédent

Suivant