Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 161

Rozmyślanie nad grzechem wraz ze św. Teresą prowadzi nie tylko do przyjęcia rewolucji teologicznej, jakiej dokonała Doktor Kościoła, ale także, jak to wykażemy dalej, do uznania znaczenia ojcostwa św. Józefa w przyjmowaniu miłosierdzia.

Według św. Teresy odkupienie jest tajemnicą miłosierdzia. Grzech (najpierw grzech pierworodny, następnie grzechy osobiste) sprawia, że człowiek zasługuje na potępienie. Tymczasem dzięki ofierze Jezusa wolność ludzka nie jest już zamknięta w nieposłuszeństwie: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20). To łaska wprowadza człowieka na drogę zbawienia: „Nawróćcie się, a żyć będziecie” (Ez 18,32), ponieważ Bóg nie spisuje nas na stratę (por. Ez 18,23).

Tymczasem – tu objawia się geniusz św. Teresy ¬– Bóg jest zraniony śmiertelnie poprzez odmowę człowieka i domaga się pocieszenia. Tylko Jezus jest zdolny Go pocieszyć, gdyż tylko On rozumie ranę Boga i dzieli ją z Nim. Historia Objawienia ukazuje nam dążenie Boga do tego, abyśmy zrozumieli zniewagę, jakiej doświadczył oraz zadośćuczynienie, jakiego pragnie tj. wejścia w Jego ranę poprzez skruchę i zaufanie.

Ponieważ niezbędne jest współuczestniczenie w tej zniewadze, Chrystus nie mógł jej naprawić bez cierpienia. To tłumaczy znaczenie św. Józefa. Będąc ziemskim obrazem Ojca dla Dzieciątka Jezus, przystał on na to, by jego serce zostało rozdarte przez poznanie grzechu ludzi, aby wprowadzić Mesjasza, w jego człowieczeństwie, w cierpienie Ojca. Otóż jak święty Patriarcha doświadczył tego, jeśli nie przez kontemplację Najświętszego Serca? To poprzez umiłowanie Serca Jezusa, Józef miał udział w intymnym cierpieniu Ojca, tak jak jest to napisane: „tactus dolore cordis intrinsecus” – „dotknięty bólem w głębi serca” (Rdz 6,6).

Tę łaskę ojcowską proponuje św. Józef jako wzór i jako wychowawcę tym wszystkim, którzy jeszcze obawiają się zbliżyć do Krzyża. Cierpiące serce Józefa objawia w rzeczywistości, w sposób bezkrwawy, zaproszenie Ojca do dzielenia jego bólu. „Widowisko” Krzyża (por. 1 Kor 4,9) jest już reprezentowane przez milczące serce Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa dla zbawienia świata.

Précédent

Suivant