Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 160

Spostrzeżenia św. Teresy dotyczące miłości miłosiernej są zadziwiające. Święta z Lisieux miała bowiem świadomość, że grzesznik otwierający się na miłość miłosierną wchodzi w przestrzeń miłości zranionej. Miłość została okaleczona, dlatego dialog pomiędzy Ojcem i człowiekiem odbywa się na zasadzie skruchy i pokuty. „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie” (Łk 15, 21). Tym błogosławionym słowom zawsze towarzyszą łzy nawrócenia.

Grzech pierworodny sprawił, że człowiek kocha Boga miłością bolesną. Właśnie ta boleść poprzez łzy skruchy otwiera na radość miłosierdzia. Nie chodzi o pocieszenie następujące po smutku, ale o szczęśliwość, której łzy nadają charakterystyczny posmak, nieznany aniołom. Odtąd udzielającej się ludziom miłości Boga towarzyszy cierpienie, które jednak można pokonać poprzez ból nawrócenia i łzy skruchy. Zatem ten, kto przyjmuje miłosierdzie zaproszony jest do cierpienia – boleścią cenną, szczęśliwą, upragnioną.

Można przyjąć, że „mała droga” św. Teresy ma swoje zakorzenienie w Nazarecie. Św. Józef bowiem od chwili Ofiarowania w świątyni (por. Łk 2, 34) miał głęboką świadomość rany Serca Jezusa. Nie chodzi o doświadczenie człowieka raniącego serce Boga, ani o zapowiedź przebicia Jezusowego boku włócznią, ale o praktyczne poznanie miłości zranionej. Od tej chwili miłość miłosierna miała dla Józefa smak łez – minionych i przyszłych; również tych, które popłyną z oczu oprawców z Golgoty i grzeszników całego świata.

Ofiara św. Józefa polegała na połączeniu boleści Serca jego Syna z wielką wrażliwością serca ojca. Serce tego błogosławionego Patriarchy poprzez swoją łączność z sercem Syna, doznało bezgranicznego bólu Ojca: cierpienia miażdżącego niczym radość Nieba, głębokiego niczym miłość trynitarna, szczęśliwego niczym zbawienie. Józef z Nazaretu poruszony proroctwem Symeona usłyszał w nim zaproszenie do zakosztowania cierpienia Ojca Przedwiecznego. Jako doskonały syn odpowiedział: „Oto przychodzę” (Ps 40, 8). Dzięki temu stał się strażnikiem wszelkich dróg nawrócenia. Grzeszników, którzy odważą się prosić go o wsparcie, wprowadzi w tajemnicę Bożego cierpienia, uważanego za błogosławieństwo.

Précédent

Suivant