|

chap_4_1.jpg

| Rodzina ?wi?tego Józefa zrodzi?a si? z przekonania, ?e ma?a droga « ?wi?to?ci w ?yciu codziennym » jest dost?pna dla wszystkich, nawet dla najbardziej poranionych spo?ród nas, poniewa? to sam Pan Bóg budzi jej pragnienie w g??bi naszej ?wiadomo?ci.|

|

chap_4_2.jpg

| Dlatego bracia i siostry nie szukaj? niczego innego jak tylko uczynienia z ich codziennej egzystencji uwielbienia mi?ego Bogu.|

|

chap_4_3.jpg

|Lectio divina, medytacja pozwalaj?c? na delektowanie si? S?owem Bo?ym, jest dla nich ?ród?em modlitwy i drog? do kontemplacji. Zgodnie z ich stanem ?ycia, uczestnicz? oni w modlitwie liturgicznej Ko?cio?a.|

|

chap_4_4.jpg

|Ich apostolat zakorzenia si? w adoracji, poniewa? to Mi?o?? Boga popycha ich do g?oszenia Dobrej Nowiny o Jego Mi?osierdziu i do podj?cia s?u?by na rzecz cierpi?cych cz?onków Cia?a Syna Bo?ego.|

|

chap_4_5.jpg

|Formowani w szkole ?w. Józefa w duchu  » dzieci?ctwa Bo?ego « , bracia i siostry z Rodziny ?w. Józefa w?druj? na spotkanie z Chrystusem Ukrzy?owanym, który jako jedyny mo?e ich wprowadzi? do domu Swego Ojca, b?d?cego i naszym Ojcem.|

CatégorieRodzina ?w. Józefa
Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :