Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

?ycie monastyczne

|

chap_6_1.jpg

|M??czy?ni i kobiety pragn?cy z mi?o?ci do Jezusa prze?ywa? w sposób radykalny, poprzez ?luby ubóstwa, czysto?ci i pos?usze?stwa, swoj? konsekracj? dokonan? na chrzcie ?w. ?yj? wed?ug Regu?y ?ycia monastycznego, zachowuj?c jednocze?nie apostolsk? otwarto??.|

|

chap_6_2.jpg

|P?on?c Ogniem Mi?o?ci Bo?ej pragniemy dzieli? si? naszym szcz??ciem z tymi wszystkimi, którzy szukaj? prawdziwej wolno?ci i prawdziwego ?ycia, prowadz?c ich do ?ród?a wszelkiego uzdrowienia i zmartwychwstania.|

|

chap_6_3.jpg

|Stajemy przed Bogiem z pustymi r?kami (?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus) licz?c tylko na Jego Mi?osierdzie, któremu powierzamy si? poprzez adoracj? Jego Eucharystycznego Serca (?w. Jan-Maria Vianney).|

|

chap_6_4.jpg

|Ka?dego dnia, który Bóg nam daje, ofiarujemy Mu nasze „ecce, fiat, magnificat” (Maryja)
przyjmuj?c od Niego wzrost w ?asce i m?dro?ci pod Jego i ludzi spojrzeniem (?k 2,52,
w mi?o?ci braterskiej, prostocie i rado?ci oczekiwania, zachowuj?c jedno?? Ducha dzi?ki wi?zi, jak? jest pokój (Ef 4,3).
|

|

chap_6_5.jpg

|Jeste?my zgromadzeni w szkole ?wi?tej Rodziny, by uczy? si? s?u?y? Panu ( Prolog, Regu?a ?w. Benedykta). Bierzemy udzia? w dobrej walce dla mi?o?ci bli?niego pod sztandarem Chrystusa (?wiczenia duchowe ?w. Ignacego).|

|

chap_6_6.jpg

|Jako dzieci Ko?cio?a otrzymujemy od niego chleb S?owa Bo?ego i Eucharystii, by w obecnych czasach ?y? wed?ug wskaza? Ewangelii w samym sercu ?wiata.|

|

chap_6_7.jpg

|Uczymy si? ufnie powierza? siebie Bo?ej Opatrzno?ci ( ?w. Józef), dzi?kuj?c Bogu w ka?dej sytuacji (?w. Franciszek) poprzez uwielbienie i w skryto?ci serca (?w. Teresa z Avila).|

Précédent

Suivant