|

chap_3_1.jpg

|Pragn?c wpisa? si? w wielk? Tradycj? « s?uchaczy S?owa Bo?ego », bracia i siostry z Rodziny ?w. Józefa walcz? pod sztandarem Regu?y ?w. Benedykta, by formowa?  » szko?? s?u?by Panu « .|

|

chap_3_2.jpg

| Gromadz?cy si? wokó? mnichów i mniszek ?w. Józefa bracia i siostry ?yj?cy w ?wiecie tworz? ?wieck? oblatur?.|

|

chap_3_3.jpg

|Osoby konsekrowane ?yj? we wspólnotach typu monastycznego, oblaci za? w nierezydencjalnych wspólnotach przymierza, zachowuj?c w ten sposób autonomi? swoich rodzin.|

|

chap_3_4.jpg

|  » Oblacja  » jest aktem, poprzez który chrze?cijanin ofiaruje si? Bogu i staje si?, na sposób odpowiedni do jego stanu ?ycia, cz?onkiem rodziny monastycznej ?yj?cym w ?wiecie.|

|

chap_3_5.jpg

| ?wieccy bracia i siostry mog? si? spotyka? we fraterniach (ma?ych grupach) na czas wspólnego s?uchania S?owa Bo?ego, modlitwy i dzielenia. Gromadz? si? oni tak?e co jaki? czas w klasztorze na wspólnej liturgii i spotkaniach formacyjnych.|

CatégorieRodzina ?w. Józefa
Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :