|

chap_2_1.jpg

|W poranionym ?wiecie, bracia i siostry z Rodziny ?w. Józefa ?wiadcz? o mocy mi?osierdzia Bo?ego, które uzdrawia zranione serca i leczy rany.|

|

chap_2_2.jpg

| Anga?uj?c si? na rzecz « Nowej Ewangelizacji » og?aszaj? oni Dobra Nowin? o Bogu Ojcu, w którym wszyscy jeste?my bra?mi.|

|

chap_2_3.jpg

| Boskie ojcostwo, które przyj?li w wierze, odkrywaj? i przeczuwaj? poprzez ojcostwo ?w. Józefa.|

|

chap_2_4.jpg

|Zrodzona z tego do?wiadczenia pos?uga uzdrowienia wewn?trznego, proponowana jest w formie sesji, rekolekcji oraz indywidualnego prowadzenia.|

|

chap_2_5.jpg

|Zawiera ona wprowadzenie do ?ycia S?owem Bo?ym i do ?ycia w Duchu ?wi?tym w szkole Rodziny ?wi?tej, jak równie? formacj? na temat rozeznawania i walki duchowej, by nie da? si? ponie?? ka?demu powiewowi doktryny.|

CatégorieRodzina ?w. Józefa
Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :