Ka?dego roku, na ?wi?to Paschy udawali si? do Jerozolimy. Ta wielka uroczysto?? przyci?ga?a rzesze Izraelitów, którzy pielgrzymowali ?piewaj?c psalmy: „Uradowa?em si?, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pa?skiego!” (Ps 122, 1) „ Szcz??liwy ka?dy, kto boi si? Pana, który chodzi Jego drogami!”(Ps 128, 1). Przemierzali wzgórza i doliny Galilei, Edomu i Judei jednocz?c swoje g?osy w niepowtarzalnym uwielbieniu: „Pan twoim cieniem przy twym boku prawym!” (Ps 121, 5); „Wielkodusznie post?pi? Pan z nami” (Ps 126, 3); „Pan b?dzie strzeg? twego wyj?cia i przyj?cia teraz i po wszystkie czasy” (Ps 121, 8). Szcz??cie p?yn?ce z w?drowania przez wiele dni w gronie rodziny i rado?? przebywania w braterskiej wspólnocie mia?y w sobie posmak niesko?czono?ci. Wyra?aj?c pragnienie powrotu do Boga, Izraelici maszerowali w kierunku Wiecznego Miasta: „Tam wst?puj? pokolenia, pokolenia Pa?skie, wed?ug prawa Izraela, aby wielbi? imi? Pa?skie” (Ps 122, 4).

?wi?ty Józef, podobnie jak ka?dego roku, by? przepe?niony rado?ci? i patrz?c na Jezusa modli? si?: „Pro?cie o pokój dla Jeruzalem, niech za?ywaj? pokoju ci, którzy ciebie mi?uj?!” (Ps 122, 6).

Write a comment:

Dodaj komentarz

Famille de Saint Joseph
Top ?
Suivez nous :