Przyznajemy ?atwo, ?e Józef jest milcz?cy: nie s?yszymy go. Mniej jednak zauwa?amy, ?e równie? nie widzimy go. Nawet kochaj?c go i modl?c sie do niego, trudzimy si?, by rozpozna? jego obecno?? i jego dzia?anie. Czy tylko dlatego, ?e jest dyskretny? Jego ?wi?to?? nie powinna by? lekcewa?ona . Po Dziewicy Maryi, jest ona najwi?ksz? z istniej?cych. Mówi nam to jak bardzo czyste jest serce Józefa i jak wielka jest jego w?adza nad Nieprzyjacielem. Mówi to równie?, ?e jest On lepszy od nas i od wszystkich innych ?wi?tych,a tak?e jak bardzo ró?ni si? od nas… Osoby, które s? nam najmniej znane, s? dla nas tak?e najbardziej niewidoczne.

To dlatego najkrótsz? drog? do zobaczenia ?w. Józefa jest konfesjona?. Niszcz?c grzech, Jezus-Chrystus wydobywa w nas na ?wiat?o dzienne zaskakujac? ?wi?to?? Boga. To ?wiat?o ujawnia naszym zdumionym oczom rzeczywisty ?wiat: Józef ochraniaj?cy nas swoj? pastersk? lask?, Jezus nios?cy nas na swoich ramionach.

Write a comment:

Dodaj komentarz

Famille de Saint Joseph
Top ?
Suivez nous :